ACC-NİN ÜZVLƏRİ OĞUZ RAYONUNDA EKSPEDİSİYADA OLMUŞLAR

09 Sentyabr 2018
Coğrafiya İnstitutunun Paleocoğrafiya şöbəsinin əməkdaşları - c.ü.e.d. Y. Tağıyeva, c.ü.f.d. R. Fətəliyev, A. Əliyev və V. Ağayeva  şöbənin 2017-2020 illər üçün təsdiq olunmuş «Pliosen və Eopleystosen dövründə Cənubi Xəzər hövzəsinin Qərb cinahının təbii şəraitinin təkamülü və neft yataqlarının əmələ gəlməsində onun rolu» mövzusunda yerinə yetirilən plan işi ilə əlaqədar olaraq, Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında tədqiqat işləri aparmaq  məqsədilə 2018-cı ilin 25-30 iyun tarixində Oğuz rayonunda çöl ekspedisiyasında olmuşlar. 

Məlumdur ki, Azərbaycan ərazisində karbohidrogen yataqları əsasən Pliosen yaşlı çöküntülərlə əlaqədardır və bu çöküntülər respublikamızın şərqində, xüsusən də Abşeron-Qobustan ərazisində daha geniş yayılmışdır. Bununla belə, geoloji ədəbiyyatlarda qərb istiqamətində, o cümlədən Acınohur öndağlığının çay dərələri ilə kəsişdiyi yerlərdə də həmin çöküntülərin ayrı-ayrı təbii çıxışlarına rast gəlinməsi haqqında məlumatlar yer almaqdadır. Belə təbii çıxışların Girdimançay, Göyçay və Əlicançayın dərələrində müşahidə edilməsi bildirilir və ekspedisiyanın məqsədi Oğuz rayonu ərazisində Əlicançayın dərəsi boyu “suqovuşan” deyilən ərazidə Pliosen çöküntülərini tədqiq etməkdən ibarət idi.

Çöl tədqiqatları zamanı ərazinin geoloji və geomorfoloji quruluşu haqqında əlavə məlumatlar toplanılmış, vaxtı ilə su anbarının tikintisi ilə əlaqədar həmin ərazidə qazılmış kəşfiyyat quyularının yerləri tədqiq olunmuş, Pliosen yaşlı çöküntülərin çöl şəraitində stratiqrafik və struktur vəziyyətləri araşdırılmış, topoqrafik və geoloji xəritələrdə onların yeri dəqiqləşdirimiş, palinoloji və digər analizlər üçün süxurlardan nümunələr götürülmüşdür.
 


11791
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Coğrafiya və Təbii Resurslar
  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic