MƏMMƏDOV RAMİZ MAHMUD OĞLU

Anadan olduğu yer:  Gürcüstan Respublikası, Qardabani rayonu, Qaracalar kəndi

Təvəllüdü:  04.02.1950

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:   Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika fakültəsi (hazırda  Bakı Dövlət Universiteti)

Elmi dərəcəsi:   Texnika elmləri doktoru

Elmi rütbəsi:  Akademik

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:  
-         ixtisas şifri:  25.00.28
-         ixtisasın adı:  Okeanologiya
-         mövzunun adı:  Dayaz dənizlərdə və şirinsulu sututarlarında turbulent mübadilə

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
-         ixtisas şifri:  11.00.07
-         ixtisasın adı:  Hidrologiya, su ehtiyatları və hidrokimya
-         mövzunun adı:  Xəzər dənizinin hidrofiziki sahələrinin dəyişkənliyi və onların çirkləndiricilərin yayılmasına təsiri

 Müxbir üzv seçilməsi:
-         tarix:  2001
-         ixtisasın adı:  Coğrafiya

Həqiqi üzv seçilməsi:
-         tarix:  2014
-         ixtisasın adı:  Coğrafiya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 310
-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:  83
-        beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  12

Kadr hazırlığı:    
-         fəlsəfə doktorlarının sayı:  15
-         elmlər doktorlarının sayı:  4
Əsas elmi nailiyyətləri:  İlk dəfə Xəzər dənizinin açıq hissəsində geniş miqyasda dəniz turbulentliyinin statistik və spektral xarakteristikalarını öyrənmiş, dənizdə çirkləndiricilərin yayılması və paylanmasının ümumi qanunauyğunluqlarını müəyyən etmişdir. Dəniz səthində küləyin sürət və istiqamətinin və dəniz səthindən istilik axınının məlum olduğu hal üçün dənizin yuxarı kvazibircins temperatur qatının müəyyən edilməsi üçün yarımempirik model işləmişdir. Xəzər dənizində çirkləndiricilərin yayılmasına hidrofiziki parametrlərin dəyişkənliyinin təsirini geniş diapazonda tədqiq etmişdir. Xəzər dənizində müxtəlif hidrometoroloji şəraitdə, dibin morfometriyası və sahil xəttinin konfiqurasiyası nəzərə alınmaqla, çirkləndiricilərin yayılmasının fiziki-coğrafi modelini işləmişdir. Xəzər dənizi səviyyəsi dəyişməsinin səbəbini tədqiq etmiş, səviyyəyə təsir edən amillərin təsir dərəcəsini müəyyən etmiş, birinci yaxınlaşmada onun uzunmüddətli proqnozunu vermişdir. Xəzər dənizinin kompleks hidrometeoroloji atlasını hazırlayıb çap etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:        
Kitabları:
1. Изменчивость гидрофизических полей и распространение загрязнителей в Каспийском море // Баку. 2000, Изд. «Элм». 185 с.
2. Современное состояние Каспийского моря // Изд. Наука. Москва. 2005, 354 с. (Соавторы: Панин Г.Н., Митрофанов И.В.).
3. Гидрометеорологическая изменчивость и экогеографические проблемы Каспийского моря // Изд. «Елм». 2007, Баку. 454 с.
4. География катастроф и риска (зоны влажных субтропиков Кавказско-Понтийского региона) // Тбилиси. 2007, 358 с. (Соавторы: Бондырев И.В., Таварткиладзе А.М., Литвинская С.А.).
5. Антропогенная трансформация природной среды Южного Кавказа // Тбилиси. 2008, 450 с. (Совторы: Бондырев И.В., Таварткиладзе А.М).
6. Azərbaycanda Landşaft Planlaşdırılması (ilk təcrübə və tətbiq) R.M.Məmmədov. Bakı, 2009.
7. Piloting Landscape Planning in the Countries of the Southern Caucasus. Hovik Sayadyan, Nodar Elizbarishvili, Ramiz Mammadov, Michael Garforth, Baku, Tbilisi, Yerevan, 2009.
8.Xəzər dənizinin hidrometeoroligiyası, R.M.Məmmədov, Bakı, 2013
 
Əsas elmi məqalələri:
1. Экспериментальное исследование диффузии струй пассивной примеси в поверхностном слое моря // Океанология. 1976,т. 16. №8, с. 990-994. (Соавтор: Журбас В.М).
2. Оценка параметров турбулентности в Каспийском море по данным инструментальных наблюдений над течениями // Изв. АН Азерб. ССР серия Наук о Земле. 1983,№6. с. 97-104.
3. Влияние физико-океанографических факторов на распространение сточных вод в прибрежной зоне Апшеронского полуострова // Изв. АН Азерб. ССР. серия Наук о Земле. №6. с. 93-100. (Соавторы: Гумбатов А.И., Агаларова Н.М., Халилов А.И.).
4. Long-term prognosis of the Caspian Sea-level // Regional Workshop on Coastal Zone Management. Chabahar. İslamicRepublicIran. 1996 (with Humbatov A.I.)
5. Impact climate anomalies on the level of the Caspian Sea // The Second International Symposium On “Climate and Water”. 1998, Espoo. Finland. p. 972-980. (with Hadiyev Y. and Kulizade L.).
6. Prediction of the Oil Transport and Dispersal in the Caspian Sea Resulting from a Continuous Release // Spill Science & Technology bulletin. 2000, Vol. 6. No 5/6. p. 323-339 (with Mooers N. K., Korotenko K.A.).
7. Моделирование процесса формирования температурной аномалии в прибрежной зоне Каспийского моря // Океанология. 2000, т.40. №4. с. 500-508. (Cоавтор: Коротенко К.А.).
8. Caspian Sea Level and Ecological problems // International Symposium on the Problems of the RegionalSeas. 2001, Istanbul-Turkey. p.1-11.
9. Prediction of the Transport and dispersal of Oil in the South Caspian Sea Resulting from Blowouts // J. Environmental Fluid Mechanics 1. Kluwer Academic Publishers. 2002, p. 383–414. (with Korotenko K.A. and Mooers C.N. K.).
10. Transboundary water problems in the Kura – Araks basin // NATO Advanced Research Workshop “Transboundary water resources: strategies for regional security and ecological stability. Novosibirsk. 2003, p. 93-108. (with Mansimov M.R., Ismatova Kh.R.).
11. Particle tracking method in the approach for prediction of oil slick transport in the sea: modelling oil pollution resulting from river input // J. Marine Systems. 2003, 48. p. 159-170. (with Korotonke K.A.).
12. Remote sensing data and GIS technology application far analyze of natural and social-economical characteristics of Azerbaijan offshore zone // Science without borders. Transactions of the InternationalAcademy of Sciences H&E, 2005, Vol. 2. p.191-200. (with Mekhtiyev A.Sh., Ismatova Kh. R., Budaqov B.A.).
13. Dynamics of processes desertification in east part of the AzerbaijanRepublic // NATO Advanced Research Workshop. Bishkek. 2006. p.38-41. (with Ismatova KH.R, Mikailov A.A., Mansimov M.R.).
14. Assessment of anthropogenic loads on landscapes as a tool to determine the potential for sustainable regional development: case study from Azerbaijan // Environment, Development and Sustainability. Springer. 2007, v.9. No.2. p. 131-142. (with Mustafayev B.N.).
15. Integrated water resources management for seven selected wetlands in Urmia lake basin // ANA of Sciences. Proceedings the Sciences of Earth. 2009, No1. p. 80-88. (With Bagherzadeh K. M.).
16.Современные изменения режима атмосферных осадков на территории Азербайджана // География и природные ресурсы. Новосибирск. 2009, № 4. (Соавторы: Сафаров С.Г., Сафаров Э.С.).
17. Landscape planning in South Caucasus // Tbilisi. 180 p. (with Elizbarashvili N., Sayadyan O.).
18. A comparison accuracy study of GPS photogrammetric block adjustment and independet model approch, ANA of Sciences, Proceedings the Sciences of Earth., 2011. #1. p. 89-94. (with Milanlak A.).
20. Satellite Altimetry Applications in the Caspian Sea // Coastal Altimetry / Eds. S. Vignudelli, A.G. Kostianoy, P. Cipollini, J. Benveniste. – Berlin: Springer–Verlag, 2011. – Р. 331–366. M).
21.Hydrometeorological atlas of Caspian Sea, Baku, 2014, 300 p.
22. Impact of Climate Changes on the Caspian Sea Level // Journal of Resources and Ecology, 2015 Vol 6. No 2, p. 87-92.
23. Modeling of the amount of solar energy failing on the panel of solar along the road // National Academy of Sciences of Azerbaijan, Reports, LXXI, V-201 #1, 2015, p. 66-72. (with R.Gardashov).
24.Trajectory modelling of possible emergency spills of oil in the Caspian Sea, ICOPMAS, 31November-2December 2016,Tehran, http://icopmas.pmo.ir .
 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:
1. Beynəlxalq Okeanologiya Məlumatları və Mübadiləsi Mərkəzinin Azərbaycan üzrə milli koordinatoru.
2. Avropa İttifaqının Qafqaz ölkələri üçün yaratdığı Beynəlxalq Ekoloji Mərkəzin Məşvərət Şurasının Prezidenti
 
Pedaqoji fəaliyyəti:  BDU, ADPU, Aviasiya Akademiyası

Təltif və mükafatları:  Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatı laureatı - 2016

İş yeri və ünvanı:  AMEA Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan,  Bakı ş., H. Cavid küç., 115
Xidməti tel.:  (+994 12) 5382900
Mobil tel .:  (+994 50) 3167358
Ev tel.:  (+994 12) 5696517
Faks:  (+994 12) 5396966
E-poçtu:  [email protected]
 
25731
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Coğrafiya və Təbii Resurslar
  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic