E-BOOKS

Bayramov K.B. - Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji problemləri 

Bayramov K.B., İsmayılov Y.Q. - Latın Amerikası ölkələri

Budaq Budaqov - Ermənistanda Azərbaycan mənşəli yer adlarının izahlı lüğəti (ingilis dilində)

Əliyev M.C., Həsənli F.A - Meliorativ coğrafiya

Əliyev M.C, F.A.Həsənli - Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar

Həbibov T.C. – Ümumi geologiya

Həsənov T. Hacizadə Ə. - Coğrafiya tarixi
 
Həsənov Ş.G., Əsgərova M.M. - Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə (I hissə)
Həsənov Ş.G., Əsgərova M.M. - Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə (II hissə)


Hüseynov İ., Əfəndiyev N. Turizmin əsaslari

Məmmədov C.A - Beynəlxalq turizm coğrafiyasi

Məmmədov Q - Torpaqşunaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları

Məmmədov R,H, Tofiq Bəhərçi - Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

Məmmədova E.A - Hidroloji tətqiqat üsulu

Müseyibov M.A - Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

Nağıyev V.N, Məmmədov İ.Ə - NMR faydalı qazıntıları

Nəsibə Əhməd qızı - Hidroloji lüğət

Paşayev P. - Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi

Piriyev V. - Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası

Quliyev R.M – Yer quruluşu

R.Dəniz - Braziliyanın müəmmalı kəşfi

R.Dəniz - Əsrləri qabaqlamış alim-Nəsirəddin Tusi

R.Dəniz - Xristofor Kolumb, Nəsirəddin Tusi və Amerika qitəsinin həqiqi kəşfi


Səmədov S.S., Məmmədov P.Ə - Geomorfologiya və dördüncü dövr çöküntülərinin geologiyası

Soltanova H., Məmmədov C. - Yaxin və orta şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyasi

Ümumi Ekologiya

Yusifov Elman, İsayev Nəzakət, Əskərov Faiq - Bioloji müxtəliflik; Abşeron yarımadasının təbiət abidələri 

Р.Дениз - Загадочное открытие Бразилии


Р.Дениз - Христофор Колумб, Насирэддин Туси и подлинная история открытия Америки

Р.Дениз - Насирэддин Туси – ученый, опередивший века

R.Daniz - The scientist passed ahead of centuries – Nasiraddin Tusi

"Geography and Natural Resources", 2015, №1 (1)

"Geography and Natural Resources", 2015, №2 (2)

 "Geography and Natural Resources", 2016, №1 (3)

"Geography and Natural Resources", 2016, №2 (4)

"Geography and Natural Resources", 2017, №1 (5)

"Geography and Natural Resources", 2017, №2 (6)


"Geography and Natural Resources", 2018, №1 (7)

"Geography and Natural Resources", 2018, №2 (8) 
43985
FOLLOW US
CALENDAR
GEOGRAPHICAL TERMS
SEND OFFER
DISCOVER AZERBAIJAN

Azerbaijan

  • Coğrafiya və Təbii Resurslar
  • ad
Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Geography National Library of Azerbaijan GoMap National Geographic